WOONAMBITIES IN PRESTATIEAFSPRAKEN VASTGELEGD

Woensdagmorgen 14 december ondertekenden de woningcorporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente de prestatieafspraken. Dat ook huurdersbelangenorganisaties gelijkwaardig partner waren en meeondertekenen onderstreept de breed gedragen ambities.

Op basis van de woningwet 2015 maken gemeenten, woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen zogenoemde prestatieafspraken. Hierin leggen de partijen vast wat de woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen in redelijkheid bijdragen aan de realisatie van het (woon)beleid in de gemeente. Samen is gekozen voor het opstellen van een raamwerkovereenkomst voor 4 jaar met specifieke prestatieafspraken voor 2017. Er zijn afspraken gemaakt op terreinen als betaalbaarheid, beschikbaarheid en geschikte sociale huurwoningen, maar ook over duurzaamheid, leefbaarheid en wonen & zorg.

Samen sterk
In het voortraject heeft iedere partij voorstellen gedaan voor te realiseren prestaties. Zowel de huurdersorganisaties, de gemeente als de corporaties hebben vervolgens gekozen voor het gezamenlijk belang in plaats van het eigen belang. Over de volkshuisvestelijke opgaven in Kaag en Braassem konden de partijen elkaar snel vinden. Thema’s als duurzaamheid en betaalbaarheid leverden discussies op, maar de verschillen konden beslecht worden. Alle partijen zijn ervan overtuigd dat extra investeren in duurzaamheid een must is voor de komende periode. Daar zijn de ambities ook naar geformuleerd. Niet alleen in financiële zin door de corporaties maar ook wat betreft investeren in het delen van kennis en werken aan bewustwording. De huurdersbelangenorganisaties gaan bijvoorbeeld voorlichting organiseren voor de huurders over duurzaamheidsmaatregelen in de woning. Dit doen zij samen met de gemeente.

dsc_0047-3

Ambitieuze afspraken
Partijen spraken onder meer het volgende af:
· Dat de corporaties samen in de komende vijf jaar 10 miljoen euro investeren in het verduurzamen van hun woningen.
· Dat er de komende jaren 213 nieuwe sociale huurwoningen bijgebouwd gaan worden in de gemeente.
· Dat de corporaties zorgen voor het huisvesten van statushouders.
· Dat 70% van de woningen die vrijkomen opnieuw verhuurd worden tegen een huurprijs onder de aftoppingsgrens (momenteel € 628-).
· Dat verhuur van nieuw gebouwde sociale huurwoningen bij voorrang gebeurt aan mensen die een sociale huurwoning in de gemeente achterlaten (doorstroming).
· Dat er drie wijkschouwen georganiseerd worden.
· Dat partijen gaan proberen om huisuitzettingen te voorkomen door snel te signaleren dat er problemen zijn en oplossingen te zoeken bij huurachterstand en schuldenproblematiek.
· Dat partijen woonfraude aan gaan pakken.
· Dat partijen regelmatig onafhankelijk marktonderzoek naar de woningbehoefte en het woonaanbod uit laten voeren.

De prestatieafspraken zijn te vinden op www.kaagenbraassem.nl, www.stichtingmeerwonen.nl (onder publicaties),www.woondienstenaarwoude.nl.

Auteur: Gemeente Kaag en Braassem
Foto bron: Gemeente Kaag en Braassem