Verkenning collegevorming naar nieuwe fase

Kaag en Braassem – Na de verkiezingen op 21 maart heeft Floris Schoonderwoerd van de raad de opdracht gekregen het vormen van een college te verkennen. Inmiddels heeft hij een eerste tussenrapportage gepresenteerd.

In de tussenrapportage stelt Schoonderwoerd voor de huidige bezetting van het college op dezelfde sterkte te houden van 3,5 fte aan wethouders. Volgens zijn voorstel wordt dat voornamelijk veroorzaakt door alle financiële uitdagingen die er op de gemeente afkomen.

Vanwege het gegeven dat PROkenb en SvKB met zes zetels de grootste fracties zijn en er onderling veel overeenkomsten zijn maar ook de nodige verschillen zijn moet er nog een verdiepingsslag hierbij gemaakt worden. Namens beide partijen zijn Rob van der Hoorn (vz. ROAC) namens PROkenb en Rob van der Geest (sportwinkel) namens SvKB bereid gevonden die gesprekken te begeleiden. Uit de verkennende gesprekken is Schoonderwoerd ervan overtuigd dat er voldoende aanleiding is om de partijen op één lijn te krijgen.

Als er breed draagvlak is voor het document (de agenda 2018-2022) gaat de formatiefase in. In deze fase onderzoeken PRO Kaag en Braassem en Samen voor Kaag en Braassem hoe en met wie het college wordt gevormd.