Vanavond meer duidelijkheid over bestemmingsplannen

Kaag en Braassem – Vanavond 22 januari is de oordeelsvormende raad om 20.00 uur. Op de agenda staan twee heikele ruimtelijke ordenings problemen. De bebouwing van het Landje van van Egmond in Woubrugge en het bestemmingsplan Leimuiden west. U wordt van harte uitgenodigd de beraadslagingen bij te wonen in het gemeentehuis.

Opening

Vaststellen van de agenda

Mededelingen

Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen

Extra Sociale Woningbouw, ontwerpbestemmingsplan Locatie Van Egmond Woubrugge

Toelichting:

Beslispunten 1. het ontwerpbestemmingsplan Locatie Van Egmond Woubrugge ter inzage te leggen; 2. de bijgevoegde grondexploitatie vast te stellen; a. € 100.000 ten laste te brengen van het vereveningsfonds sociale woningbouw (uitputten); b. € 198.224 ten laste te brengen van de algemene reserve, conform de risico-inventarisatie en kwantificering in de programmabegroting 2018-2021; 3. Geheimhouding op te leggen op de grondexploitatie. Wat willen we bereiken Het oorspronkelijke doel was het bieden van huisvesting voor woningzoekenden in de sociale sector door het realiseren van ten minste 150-200 extra sociale huurwoningen in de periode 2016-2020. Het resultaat draagt bij aan de doelen uit het Raadsakkoord “Anders denken, anders doen” op het thema passende huisvesting voor iedereen en het voornemen tot aanpassing van bestemmingsplannen waar ontwikkeling dat nodig maakt. De gemeenteraad heeft na een uitvoerig en rumoerig traject op 10 oktober 2016 besloten de locatie Van Egmond in Woubrugge nader te onderzoeken op geschiktheid voor sociale woningbouw. Daarbij is per amendement opgeroepen om hierbij het Traject omgevingsparticipatie (TOP-traject) in te zetten om de omgeving te betrekken bij het opstellen van een plan voor woningbouw op deze locatie. De afgelopen maanden heeft het participatietraject plaatsgevonden. Dit was een energiek traject met betrokken omwonenden. Tegelijkertijd was het een moeizaam traject, omdat het overgrote deel van de aanwezige omwonenden geen woningen wil op de betreffende locatie. In het bestemmingsplan is getracht een balans te vinden tussen de verschillende belangen, onder andere in het aantal en de positionering van de woningen. Met dit voorstel vragen we de gemeenteraad in te stemmen met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan, kennis te nemen van het verslag van het participatietraject en in te stemmen met bijgevoegde grondexploitatie. Wat gaan we daarvoor doen Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt voorgesteld 20 sociale huurwoningen te realiseren op de locatie Van Egmond in Woubrugge. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de input van het participatietraject, waarbij opgemerkt moet worden dat de omwonenden maar één variant wenselijk vinden: geen woningen op de locatie Van Egmond. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast wordt u gevraagd in te stemmen met de grondexploitatie en het verslag van het participatietraject. 6

Bestemmingsplan Herenweg 14b, Rijnsaterwoude

Toelichting:

Beslispunten 1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen. 2. Het bestemmingsplan ‘Herenweg 14b, Rijnsaterwoude’ vast te stellen. 3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen. Wat willen we bereiken De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om een nieuwe, vrijstaande woning te bouwen aan de Herenweg te Rijnsaterwoude. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig (d.m.v. het toevoegen van een bouwvlak op een bestaande woonbestemming), omdat het maximum aantal te bouwen woningen op die locatie al is bereikt. Bij deze bestemmingsplanwijziging staat het behoud van de ruimtelijke kwaliteit voorop. Wat gaan we daarvoor doen Dit publiekrechtelijk kader moet vastgesteld worden om de bouw van een vrijstaande woning mogelijk te maken op het perceel tussen Herenweg 14a en 16. Om de financiële risico’s voor de gemeente af te dekken is een anterieure overeenkomst gesloten met de aanvrager. 7

Bestemmingsplan Leimuiden West

Toelichting:

Beslispunten Vaststellen raadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld 1. de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen; 2. het bestemmingsplan ‘Leimuiden West’ vast te stellen; 3. geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen. Wat willen we bereiken Het vaststellen van een publiekrechtelijk kader om de ontwikkeling van woningbouw, het toekomstbestendig maken van het sportcomplex en het mogelijk maken van sanering van de vuilstortplaats op de locatie te Leimuiden. Wat gaan we daarvoor doen Het plan bestaat uit een aanpassing van de bestemming voor het sportcomplex aan de Beukenlaan, en woningbouw voor het gebied ten westen van de volkstuinen aan de Leeuwerik en de voormalige vuilstort en dijk ten noordwesten hiervan tussen Meerewijck en scheepswerf Kok. Het plan maakt zowel een toekomstbestendig sportcomplex als in totaal 104 woningen met bijbehorende voorzieningen mogelijk.

Vragenkwartier

Besluitenlijst politieke avond 4 december 2017

10  Sluiting

 

Artikel bron: Gem. KenB