Stap vooruit in aanpak N207 Leimuiden

Provincie en gemeenten zijn een stap verder gekomen in het proces om tot verbetering van de N207 bij Leimuiden te komen. Door breder te kijken dan alleen naar de bereikbaarheid/doorstroming op de N207, is inzicht ontstaan in de verschillende aspecten die een rol spelen in de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in en rond de kern van Leimuiden. Nu een gedeeld beeld is ontstaan van de aspecten, moeten deze in samenhang worden bekeken en gewogen. Zo mag een oplossing voor het landbouwverkeer niet leiden tot nieuwe onveilige situaties of belemmeringen voor het perspectief voor de lange termijn. Binnen Leimuiden is ondermeer duidelijkheid over de invulling van de Drechthoek II noodzakelijk. Een ingewikkelde puzzel waar de betrokken partijen zich de komende tijd samen met de omgeving verder over zullen buigen.

Verbreding van het doel
De geplande maatregelen op de N207 bij het kruispunt Dokter Stapens├ęastraat – Burgemeester Bakhuizenlaan hadden als belangrijkste doel de doorstroming op de N207 te verbeteren en een goede bereikbaarheid van de kern Leimuiden te garanderen. In het traject wat het afgelopen half jaar met de betrokkenen is doorlopen, is breder gekeken naar alle belangen die spelen in en rond de kern van Leimuiden. Hierbij is vooral de zorg over de effecten van het landbouwverkeer op de veiligheid en leefbaarheid naar voren gekomen, maar ook de behoefte om een goede bereikbaarheid op de lange termijn te borgen.

Samenhangend pakket
In een serie van bijeenkomsten en werksessies zijn de belangen geïnventariseerd en zijn mogelijke oplossingen bedacht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen lokale oplossingen die op de korte termijn opgepakt kunnen worden en oplossingen voor de regionale bereikbaarheid op ook de lange termijn. Zo is voor de korte termijn gekeken naar een oplossing om het landbouwverkeer uit de kern te kunnen halen, maar bijvoorbeeld ook naar een snelfietsroute tussen Alphen aan den Rijn en Schiphol, om daarmee de N207 te ontlasten. Op de langere termijn zijn verder langs de N207 maatregelen nodig.

De bedachte oplossingen zijn op 6 juli voorgelegd aan de Stuurgroep N207, bestaande uit bestuurders van de gemeente Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland. Bestuurlijk is de wil uitgesproken om verder te gaan met de voorgestelde oplossingen, waarbij de nog uitstaande vragen op korte termijn nog van een antwoord moeten worden voorzien. Definitieve besluitvorming kan dan voor het eind van het jaar plaatsvinden. Men wil daarbij de gezamenlijke aanpak van de afgelopen periode continueren.

Auteur: Provincie