Schommelende discriminatiecijfers

Regio – Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (Stichting iDb) heeft in samenwerking met de politie de Monitor Discriminatie 2016 uitgebracht. Men ziet een sterke daling bij de politie en lichte stijging bij de antidiscriminatie voorziening.

discrimi

Het rapport wordt gelijktijdig gepubliceerd met het landelijke rapport. Hierin wordt eveneens aandacht besteed aan de omvang van discriminatie naar onder andere discriminatiegronden en maatschappelijke terreinen die daarbij een rol spelen.

Op het landelijke niveau is het aantal meldingen, dat door de politie is geregistreerd, aanzienlijk gedaald (21% ten opzichte van 2015). De cijfers van de Anti Discriminatie Voorzieningen zijn gestegen met 4% en bij het College voor de Rechten van de Mens is een sterke stijging van 10% te zien. Deze cijfers wijken daarmee af van de ontwikkeling bij de politie.

Discriminatie binnen de directe woonomgeving en de openbare ruimte is zorgwekkend

Uit de cijfers van politie-eenheid Den Haag en Stichting iDb blijkt dat discriminatie in de directe woonomgeving vaker voorkomt in Haaglanden en Hollands Midden dan op grond van de landelijke cijfers mag worden verwacht. Veelal gaat het om burenruzies die gaandeweg escaleren en leiden tot discriminatoire uitingen en gedrag. Discriminatie in de woonomgeving kan tot gevolg hebben dat bewoners zich vanwege hun afkomst, seksuele gerichtheid en verblijfsstatus onveilig voelen en minder aanspraak kunnen maken op woongenot in de wijk.

Stichting iDb constateert dat steeds meer contactpersonen bij migrantenorganisaties, sportvereniging en andere maatschappelijke organisaties bereid zijn om de eerste opvang te verzorgen bij ervaren discriminatie. Door een luisterend te bieden en informatie te verstrekken kunnen deze sleutelfiguren handreikingen bieden die het mogelijk maken om beter om te gaan met ervaren discriminatie.