Resultaten eerste ondernemersverkenning door Greenport Aalsmeer bekend

Vraag naar teeltareaal Baan en Sotaweg groter dan aanbod

Dinsdag 22 november werden de resultaten gepresenteerd van de eerste reeks keukentafelgesprekken die Greenport Aalsmeer met alle glastuinbouwondernemers in het gebied gaat voeren. Als eerste waren de ondernemers aan de Baan en Sotaweg in Kaag en Braassem aan de beurt. De ondernemers blijken een groot vertrouwen in de toekomst van hun bedrijf te hebben. Zo wil de helft van de bedrijven investeren in uitbreiding en innovatie. De andere helft – de zogenoemde ‘blijvers’ – willen het bedrijf de komende 10 jaar in ieder geval voortzetten. Daar tegenover staan slechts twee ‘wijkers’ die binnen nu en drie jaar en drie ‘wijkers’ die binnen nu en zes jaar willen stoppen. Hierdoor overtreft de vraag naar teeltareaal voor uitbreiding en nieuwkomers het aanbod ruim. Deze en andere uitkomsten van de ondernemersverkenningen helpen de ondernemers in het gebied om samen met de regionale overheden te werken aan versterking van het tuinbouwgebied.
De bedrijven in Baan en Sotaweg zijn relatief kleinschalig en hebben een grote variëteit aan sierteeltgewassen. Ze boeken allemaal positieve bedrijfsresultaten. Tegelijkertijd onderkennen de ondernemers dat de ontwikkelingen in de sierteelt landelijk sneller gaan dan aan de Baan en Sotaweg en dat de glasopstanden in dit glastuinbouwgebied relatief verouderd zijn.

Van Vitaal naar Dynamisch glastuinbouwgebied
Bijna alle ondernemers waren naar de avond gekomen, ook om met elkaar na te denken hoe het gebied toekomstbestendig gemaakt kan worden. Conclusies waren dat het van groot belang is dat ondernemers onderling én met de overheden in het gebied goed gaan samenwerken. Zo zou een gebiedsbemiddelaar een belangrijke rol kunnen spelen bij het op elkaar afstemmen van de wensen van ‘blijvers’ en ‘wijkers’.
Wethouder Yvonne Peters onderschrijft het belang van de ondernemersverkenning: “Als gemeente binnen de Greenport Aalsmeer zijn wij heel blij met het het inzicht dat wij nu hebben. Samen met de ondernemers moeten we er alles aan doen om de gronden in het gebied Baan en Sotaweg ook in de toekomst te behouden voor de tuinbouw en kunnen wij ons inzetten voor een betere ontsluiting. Zo blijken er volop kansen te zijn om Baan en Sotaweg van een Vitaal naar een Dynamisch (glas)tuinbouwgebied te kunnen ontwikkelen.”

Internationale concurrentiepositie versterken
In opdracht van Greenport Aalsmeer worden de komende maanden keukentafelgesprekken met alle ondernemers in glastuinbouwgebieden gevoerd. Hiermee wordt per gebied geïnventariseerd wat de individuele toekomstplannen zijn. Wil de ondernemer door of niet met het bedrijf op de bestaande locatie. Wil hij het bedrijf beëindigen of liever naar een ander gebied ‘verkassen’? Op basis van de uitkomsten kunnen concrete plannen worden gemaakt per gebied. Doel is uiteindelijk om de glastuinbouw en de internationale concurrentiepositie van het sierteeltcluster in de regio te helpen vernieuwen en versterken.