Prestatieafspraken ondertekend

Kaag en Braassem – Vanmorgen ondertekenden de woningcorporaties MeerWonen, Woondiensten Aarwoude, de huurdersorganisaties Huurders MeerWonen en Stichting BewonersBelangen Aarwoude en de gemeente de prestatieafspraken voor 2018. Dat ook huurdersorganisaties mee dachten en mee ondertekenen onderstreept de breed gedragen ambities.

prestatieafspraken (Small)

Alle belanghebbenden ondertekenen de prestatieafspraken

Op basis van de woningwet 2015 maken gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken. Hierin leggen de partijen vast wat de woningcorporaties en huurdersorganisaties in redelijkheid bijdragen aan de realisatie van het (woon)beleid in de gemeente. Samen is in 2016 gekozen voor het opstellen van een raamwerkovereenkomst voor de periode 2017- 2020 met specifieke prestatieafspraken per jaar. Er zijn afspraken gemaakt op terrein van betaalbaar, beschikbaar en geschikt woningaanbod, duurzaamheid, leefbaarheid en wonen & zorg.

Investeren in duurzaamheid een must
In het voortraject heeft iedere partner voorstellen gedaan voor te realiseren prestaties. Zowel de huurdersorganisaties, de gemeente als de corporaties hebben vervolgens gekozen voor het gezamenlijk belang in plaats van het eigen belang. Over de volkshuisvestelijke opgaven konden de partijen elkaar snel vinden: de bouw van extra sociale huurwoningen is een prioriteit. Thema’s als duurzaamheid, betaalbaarheid en veiligheid leverden discussies op. Alle partijen zijn ervan overtuigd dat opnieuw fors extra investeren in duurzaamheid een must is voor de komende periode, gelet op alle ambities. Daar zijn de afspraken ook naar gemaakt. Niet alleen investering in geld door de corporaties, maar ook investering in kennis delen en samen onderzoek doen naar energieneutraal nieuw bouwen.

gemeente en cooperatie

Bijzondere doelgroepen
Er liggen in de toekomst ook extra opgaven voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen in de wijk. De maatschappelijke opvang moet steeds meer geregeld worden binnen de gemeenten zelf. De gemeente en de woningcorporaties hebben daarom besloten om in 2018 samen een beleidsregel en protocol op te stellen voor het omgaan met woonoverlast. Ook wordt in 2018 gesproken over hoe om te gaan met huisvesting van ernstig verwarde personen die een plek zoeken om te wonen.

Lokaal maatwerk
Inzet van lokaal maatwerk om doorstroming te bevorderen blijft een belangrijk instrument. Net zoals de beperking van huurlasten door het passend toewijzen van woningen en het voldoende beschikbaar hebben van betaalbare woningen voor de groep die een beroep kan doen op een sociale huurwoningstaat. Afgesproken is, om samen met partners sluitende afspraken te hanteren om huisuitzetting te voorkomen en signaleren en oplossingen te zoeken bij huurachterstand en schuldenproblematiek.

De prestatieafspraken zijn te vinden op www.kaagenbraassem.nl > Wonen en Leven > Wonen en Bouwen > Beleid.

Artikel bron: Gem. KenB