Overeenstemming gemeente en Ponto over afloop contract veerpont Kaag

Het contract tussen de gemeente Kaag en Braassem en de firma Ponto voor het verzorgen van de veerdienst tussen Kaag en Buitenkaag loopt van rechtswege op 31 december 2018 af. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze dienst verzorgd door ODV Maritiem. Een goede afhandeling van de contractuele verplichtingen tussen gemeente en Ponto is voor beide partijen prioriteit.

Afronding huidige contract Ponto en gemeente.

Ponto en gemeente hebben overeenstemming bereikt over de af te ronden verplichtingen uit de overeenkomst. Die overeenstemming bestaat uit: -Het uitkeren van de opgebouwde reserve voor het vervangen van de veerponten; in de afgelopen 20 jaar is jaarlijks geld gereserveerd voor vervanging van de veerponten na het verstrijken van de levensduur. Dit is een deel van de afloopexploitatiebijdrage die Ponto jaarlijks ontving; geld van Ponto zelf dus. Dat bedrag is op rekening van de gemeente gereserveerd. Op 31 december 2018 is een bedrag van € 646.407,04 opgebouwd. Dit bedrag wordt dan ook aan Ponto uitbetaald. – Het tegen de getaxeerde waarde overnemen van de veerponten en het wachthuisje; In de overeenkomst is opgenomen dat de gemeente aan het eind van de contractperiode de twee veerponten en het wachtershuisje overneemt. Beide partijen zijn op basis van taxaties en waardebepalingen overeengekomen dat de gemeente de twee ponten en het wachtershuisje overneemt voor een bedrag van € 1.042.132,00.

Samen vooruit

In de afgelopen jaren is het contact tussen de firma Ponto (John en Martien Hoogenboom) en de gemeente niet altijd even gemakkelijk verlopen. Beide partijen zien dat de overleggen inmiddels constructief zijn en kijken samen vooruit.

John Hoogenboom licht toe: “Natuurlijk hadden wij onze dienstverlening nog graag een aantal jaar willen voortzetten, maar we hebben ervoor gekozen niet mee te doen in de aanbesteding. Martien Hoogenboom vult aan: “We zijn heel tevreden met de wijze waarop we nu overeenstemming bereikt hebben over de afronding van de overeenkomst met de gemeente. We gaan ODV Maritiem nu ondersteunen in het maken van een goede start”.

Wethouder Yvonne Peters ondersteunt die uitspraak en benoemt nogmaals: “De dienstverlening van Ponto is in de afgelopen 36 jaar prima verlopen. Samen hebben we de afrondende stappen gezet en is de focus nu gericht op de periode na 1 januari 2019. De nieuwe aanbieder, ODV Maritiem, gaat in overleg met Ponto in gesprek over het overnemen van het personeel en het inwerken in de veerdienst. Want de kennis van Ponto is natuurlijk waardevolle kennis die we graag gebruiken om ook vanaf 1 januari over een goed lopende veerdienst tussen Kaag en Buitenkaag te beschikken.”