Oordeelsvormende politieke avond

Kaag en Braassem – Maandagavond 24 oktober vanaf 20.00 uur komen de politieke fracties bijeen in het gemeentehuis voor overleg in de oordeelsvormende politieke avond waarbij onderstaande agendapunten aan de orde komen. U bent van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen, lukt dat niet dan kunt u de bijeenkomst live volgen via: www.kaagenbraassem.nl/raadlive.

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Mededelingen

4 Actualisatie Meerjarenperspectief grondexploitaties MPG

6 Programmabegroting 2017

7 Financiƫle verordening 2016

8 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

9 Bestemmingsplan Herenweg 151 Rijnsaterwoude

10 Verordening duurzaamheidslening

11 Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen

12 Besluitenlijst politiek forum 26 september 2016

13 Terugkoppeling regiozaken

14 Vragenkwartier

15 Sluiting

Alle onderliggende stukken zijn te raadplegen op de site van de gemeente: http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-oordeelsvorming-politieke-avond_4426.html