Groen Licht bezorgd over nalatigheid zorgplicht gemeente

Kaag en Braassem – De Stichting Groen Licht heeft zienswijzen ingediend bij de gemeente over de bouw van woningen voor het gebied van De Akkers II en het Parapluplan Recreatie. De zienswijzen zijn ingediend omdat er sprake kan zijn van bedreiging van kwetsbare flora & fauna in de gemeente Kaag en Braassem.

Hemmen

Op facebook heeft de Stichting het volgende geplaatst: De eerste zienswijze is verstuurd naar aanleiding van een artikel in het Witte Weekblad van 11 januari, waarin bij het dempen van sloten ten behoeven van woningbouw De Akkers II in Roelofarendsveen bescherming van de kleine modderkruiper niet voldoende gewaarborgd bleek, dit omdat de kleine modderkruiper nu specifiek niet meer als beschermde diersoort in de nieuwe Wet Natuurbescherming is opgenomen. Maar omdat uit een quickscan uitgevoerd in het gebied is gebleken dat ze hier wel degelijk voorkomen, heeft een ieder zich te houden aan de zogenaamde zorgplicht. Dus moet daar naar gehandeld worden, gebeurd dat niet, dan is het in strijd met de Flora & Faunawet waarin duidelijk staat dat als men weet dat door handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten men:

  1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel 2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen worden getroffen om die gevolgen te voorkomen, of 3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan worden gemaakt. Er is een zienswijze ingediend op het Uitwerkingsplan De Akkers II dat ter inzage ligt.

De tweede zienswijze is ingediend naar aanleiding van het Ontwerp Bestemmingsplan Paraplu Recreatie dat ter inzage ligt. Het biedt naar ons inziens ondernemers te veel ruimte voor kleinschalige en grootschalige ontwikkelingen in zowel het overwegend cultuurhistorische buitengebied als in de kwetsbare natuurgebieden en ecologische verbindingszones. Gebieden met eeuwenoude waardevolle landschapselementen, bijvoorbeeld langs de Drecht en de rietlanden langs de Ringvaart bij Leimuiden, worden door dit Ontwerp Bestemmingsplan, dat te vrijblijvend is geïnterpreteerd ernstig bedreigd. Recreatieve ontwikkelingen en voorzieningen in ecologische verbindingszones en natuurgebieden brengen de aanwezige natuur schade toe en zullen verstoring van kwetsbare flora- en fauna veroorzaken. Dit geldt voor gebieden liggend

in de Ecologische Hoofdstructuur bij de Kagerplassen, oeverlanden De Hemmen langs zuidoever van het Braassemermeer, oeverlanden en rietlanden langs de Ringvaart bij Leimuiden, langs de Wijde Aa bij Woubrugge en Roelofarendsveen en de Leidsche Vaart bij Rijnsaterwoude als bestaande ecologische verbindingszones. Recreatie en andere ontwikkelingen mogen nooit ten koste gaan van kwetsbare natuurwaarden die in een gebied voorkomen.

De naam Ecologische Hoofdstructuur is veranderd in Natuurnetwerk Nederland, daar maken de oevers gelegen langs de Ringvaart bij Leimuiden (foto) ook onderdeel van uit.

Artikel bron: St. Groen Licht
Foto bron: St. Groen Licht