Geen extra bouw sociale huurwoningen op Vlietpark

Kaag en Braassem -De vraag naar goedkope sociale huurwoningen in de gemeente is al lange tijd hoger dan het aanbod. Vanaf dit jaar neemt de druk op de woningmarkt nog meer toe. Deze extra druk ontstaat voornamelijk door het verhoogde aantal te huisvesten statushouders. Als we niets doen, worden de wachttijden voor een woning nog langer en dat is niet wenselijk. De wachttijd is nu 5,2 jaar en kan als we niets doen oplopen tot 9 jaar. Om dit te voorkomen bouwt de gemeente samen met de woningbouwcorporaties versneld extra sociale huurwoningen.

De nieuw te bouwen woningen komen beschikbaar voor alle woningzoekenden in de sociale huursector. Het voorgenomen besluit is tot stand gekomen op basis van gesprekken met onder andere kerkbesturen, dorpsraden, adviesraad voor het sociaal domein, woningcorporaties en de task force vanuit de raad.

kaag-en-braassem

Alternatieve locatie in Hoogmade

De locatie Vlietpark in Hoogmade is niet geschikt voor woningbouw. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting van het Zuideinde en de Provinciale weg (N446) te hoog is. Er is een combinatie van geluidswerende maatregelen nodig. Dit pakket van maatregelen is niet realistisch ten opzichte van de maximaal acht te realiseren woningen op deze locatie. De raad heeft de locatie Noordeinde op de reservelijst gezet. Op deze locatie is sprake van knelpunten die woningbouw in de weg staan. Het gaat bijvoorbeeld om de geurcirkel van de nabijgelegen veehouderij, de Molenbiotoop, de verwerving van de gronden en de hoge kosten voor het bouwrijp maken.

Het college heeft besloten de raad in maart een keuze te laten maken voor een alternatieve locatie in Hoogmade. Het gaat om de bouwlocatie naast de school. Hier is plek voor de realisatie van 10 sociale huurwoningen.

TOP-trajecten

Op 17 januari heeft het college het besluit genomen om de TOP-trajecten op te starten voor de locaties in Woubrugge (Van Egmond), Leimuiden (Connexxionterrein) en Roelofarendsveen (Schoolbaan). Het doel is te komen tot een open en transparant besluitvormingsproces. In de eerste helft van maart verstuurt de gemeente uitnodigingen voor de startbijeenkomst van het TOP-traject in Woubrugge, Leimuiden en Roelofarendsveen. In maart vinden de eerste bijeenkomsten plaats. Voor de zomer is het traject afgerond.

Omvang

De gemeenteraad heeft de doelstelling uitgesproken om tussen 2016 en 2020 in totaal 150 tot 200 extra sociale huurwoningen te realiseren. Deze aantallen gaan niet gehaald worden op de vier voorgestelde locaties. De gemeente is in gesprek, en zal ook in gesprek blijven, met projectontwikkelaars om binnen bestaande woningbouwprojecten extra sociale huurwoningen te realiseren. Dat heeft er op dit moment al toe geleid dat er in De Oevers in Roelofarendsveen 14 extra sociale huurwoningen worden gerealiseerd.

Artikel bron: Gem. KenB