De raad vergadert vanavond

Kaag en Braassem – De gemeenteraad vergadert vanavond vanaf 19’30 uur in het gemeentehuis. U wordt van harte uitgenodigd de besluitvormende raad bij te wonen.

De agendapunten zijn:

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Mededelingen

4 Besluitenlijst besluitvorming raad 4 december 2017

5 Lijst van ingekomen stukken

5a Ingekomen brieven

5b Ingekomen collegebrieven

6 Benoeming burgerraadslid D66

7 Hamerstukken

7a Participatief werken in overheids- en inwonersparticipatie

7b Intrekken Verordening op de Rekenkamer Kaag en Braassem 2010

8 Bestemmingsplan Vriezekoop 11j Leimuiden

9 Bestemmingsplan De Woelige Baren Oude Wetering

10 Bestemmingsplan Oud Ade en Rijpwetering

11 Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie

12 Categoriebepaling Verklaring van Geen Bedenkingen en Afwijkingenbeleid

13 Tarieven afvalstoffenheffing 2018

14 Belastingverordeningen 2018

15 Krediet uitbreiding overkapping gemeentewerf Veenderveld

16 Gemeentelijke beleidsregel wonen en vliegen 20K2-contour Schiphol

17 Concept zienswijze ten aanzien van de Regionale Woonagenda Holland rijnland

17a RDOG concept zienswijze 2e begrotingswijziging 2017

18 Sluiting

Alle bijbehorende documenten kunt u raadplegen op: http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-besluitvorming-raad_5080.html

Artikel bron: Gem. KenB