De raad vergadert

Kaag en Braassem – De raadsvergadering begint vanavond om 19.30 uur in het gemeentehuis aan het Westeinde 1 in Roelofarendsveen. U wordt van harte uitgenodigd de besluiten van de politieke fracties bij te wonen.

De te bespreken agendapunten zijn:

1 Opening en berichten van verhindering

2 Vaststelling van de agenda

3 Mededelingen

4 Besluitenlijst besluitvorming raad 29 mei 2017

5 Lijst van ingekomen brieven en collegebrieven

6 Toezeggingenlijst

7 Bekrachtiging/opheffing geheimhouding

8 Proces kansenonderzoek Drechtdoorsteek

9 Regionale agenda Kaag en Braassem

10 Regionale agenda Hart van Holland

11 Zienswijzen ontwerpbegrotingen 2018 gemeenschappelijke regelingen

11a Holland Rijnland

11b Omgevingsdienst West-Holland

11c Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

11d Veiligheidsregio Hollands Midden

11e SWA

12 Monitor verbonden partijen

13 Sluiting

Alle achterliggende stukken zijn te raadplegen op: http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-besluitvorming-raad_4966.html

Artikel bron: Gem. KenB