Bewonersvisie op economische powerplay Schiphol Groei

Leimuiden – De werkgroep “Geluidshinder Kaag en Braassem Noord” heeft een Bewonersvisie, op economische powerplay Schiphol Groei op hun website geplaatst met onderstaande tekst.

vliegtuig

De politiek laat sluipende volumegroei van Schiphol toe en het bedrijfsleven streeft naar ongebreidelde volumegroei boven 500 duizend vliegtuigbewegingen. Het Aldersakkoord met handhaving van alle afgesproken maxima en grenzen spaart daarentegen de leefomgeving en het klimaat. Tegelijk kan Schiphol met slim beleid dezelfde economische voordelen opleveren als bij voortgaande volumegroei. 

Lees deze bewonersvisie “Nieuw Elan Schiphol”
De luchtvaartsector is bezig een sluipende groei van Schiphol door te drukken. De bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsraad Schiphol houdt strikt vast aan de afspraken in het Aldersakkoord en wijst op de noodzaak om nu snel de uitplaatsing van leisurevluchten mogelijk te maken. De politiek is weliswaar voorstander van “duurzame groei”, maar heeft geen duidelijke visie op de ontwikkeling van Schiphol op lange termijn. Alle beleidsstukken gaan niet verder dan 2021. Dat verzwakt de positie van de overheid in dit lastige dossier.
De werkgevers in de Omgevingsraad (VNO-CNV) hebben wel een duidelijke visie voor de lange termijn gegeven: hervatting van de ongebreidelde groei van de afgelopen dertig jaar. Maar dan wel  met voorbijzien aan de desastreuze gevolgen voor leefomgeving en klimaat. Zij vinden zelfs dat verdubbeling van het aantal vluchten op den duur niet meer zal voldoen als “Nederland voor altijd hét knooppunt van de wereld” moet worden, zoals hun brochure vermeldt. Dat willen ze realiseren door meer van hetzelfde te doen, namelijk opnieuw het transfermodel inzetten.
Het wordt hoog tijd dat de bewoners op basis van een gemeenschappelijke visie de politiek er van overtuigen dat Schiphol na 2021 een heel andere koers moet varen. Met handhaving van de overeengekomen maxima uit het ongewijzigde Aldersakkoord. Die visie krijgt meer overtuigingskracht als we aantonen dat Schiphol op die koers ongeveer dezelfde economische voordelen kan behalen als met het “knooppuntalternatief” van de werkgevers. Maar dan met een geleidelijk lagere druk op de leefomgeving en het klimaat. Een kwestie van slim, selectief beleid.
De WTL (Werkgroep Toekomst Luchtvaart) heeft op grond van onderzoek geconstateerd dat dit praktisch mogelijk is. Voorwaarde is dat de politiek de focus op sluipende volumegroei verschuift naar een focus op bereikbaarheid en snelle modernisering van de luchtvloot.

De werkgroep onderschrijft deze visie volledig in het besef dat deze aanpak voorkomt dat de  leefbaarheid ongebreideld verslechterd en de bewoners het slachtoffer worden van dit economische powerplay.

Artikel bron: Werkgroep "Geluidshinder Kaag en Braassem Noord"