Begroting 2018 Kaag en Braassem goedgekeurd

Kaag en Braassem – In de raadsvergadering van maandag 6 november heeft de raad met totaal van 13 amendementen en of moties de begroting voor 2018 goedgekeurd, alleen de een mans fractie van Liberaal Kaag en Braassem (Ton van Velzen) stemde tegen.

geld

Maandagavond om 23.15 kon de voorzitter van de raad, burgemeester Marina van der Velde-Menting agendapunt 8 afhameren waarmee de programmabegroting 2018 werd vastgesteld. Het college van B&W kan weer een jaar verder de uitvoering van de plannen met bijbehorende budgetten. Dat ging niet vanzelf omdat de zes fracties totaal 13 amendementen of moties hadden voorbereid die op diverse onderdelen wijzigingen wilden doorvoeren. Diverse schorsingen waren het gevolg tussen de fracties onderling en het college.

Omdat het de laatste algemene beschouwingen van deze raad was werd kort teruggeblikt op deze raadsperiode en vooruit gekeken naar 2018 met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Elke fractie benadrukte vooral de eigen behaalde resultaten maar allemaal vonden ze wel dat de initiatievenmarkt begin dit jaar één van de hoogtepunten was. Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht en burgerparticipatie kan en moet steeds beter is de mening.Om die reden wordt het potje voor duurzameleningen van 150.000 euro in 2018 gecontinueerd zij het dat de helft gebruikt kan gaan worden voor duurzame innovaties op voorstel van CDA, SvKB, D66 en LKB. Wethouder Yvonne Peters en de raad komen geld tekort wanneer Peters opsomt wat er nog onderzocht moet worden, 35 miel voor solarroad, 30 miel Groene muur gemeentehuis, 35 miel verduurzaming gemeentehuis, en dan nog 25 miel voor parkeerterrein verduurzamen. CDA-er Cees de Lange, bepleit opnieuw, nu met motie, voor het afkoppelen van hemelwater bij renovatie riolering. Afgesproken wordt dat het in 2018 implementeert wordt bij de herziening van het GRP. Ook de motie, samen met SvKB, D66 en LKB voor onderzoek naar riothermie wordt dan uitgevoerd. De motie van D66 om 1% van de begroting te besteden aan participatie wordt aangehouden tot 20 november wanneer er extra overleg is met de partijen. Tenslotte wordt de motie van alle fracties, uitgezonderd LKB, aangenomen dat de  inflatiecorrectie van OZB-eigenaren woningen wordt verlaagt met 1,3%.

Auteur: Job Grovenstein