Adviesraad Sociaal Domein vergadert

Kaag en Braassem – De Adviesraad Sociaal Domein vergadert op dinsdag 10 oktober in de raadzaal van de gemeente Westeinde 1 Roelofarendsveen, de vergadering begint om 19.30 uur. U wordt van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Bespreken verslag en actiepunten vergadering 22 augustus 2017
 4. Bespreking uitgebracht advies d.d. 25 september 2017 met betrekking tot de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie (MRSV)
 5. Bespreking concept aanpassing Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein
 6. Samenwerking adviesraden Alphen aan den Rijn / Nieuwkoop / Kaag en Braassem
 7. Aandacht voor Nza meldpunt wachttijd hulp dementie )
 8. Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg Toelichting: Holland Rijnland: Bij vaststelling van het beleidskader Maatschappelijke zorg 2017-2025 is aangegeven dat er eind 2017 een uitvoeringsprogramma moet liggen waarin de ontwikkeluitgaven van het beleidskader verder worden uitgewerkt. Er is een regionale ambtelijke projectorganisatie opgezet om een regionaal uitvoeringsprogramma op te stellen. Daarnaast zullen diverse opgaven op lokaal niveau moeten worden uitgewerkt. De adviesraad vraagt: een toelichting hierop, stand van zaken in Kaag en Braassem, rol adviesraad, enz.
 9. Stand van zaken onderzoek doelgroepenvervoer Toelichting: gelet op het binnen Holland Rijnland plaatsvinden van dit onderzoek is advisering door de adviesraad opgeschort. Graag ontvangt de adviesraad een toelichting op de stand van zaken, welke richting e.e.a. uitgaat, rol adviesraad-raden enz.
 10. Nieuws uit het sociaal domein door Judith v.d. Zwaan / Floris Schoonderwoerd
 11. Wat verder ter tafel komt ofwel rondvraag
 12. Sluiting
Artikel bron: ASD